Regulamin Konkursu - Alarański Kartograf - edycja II

Z Granica PBF Grymuar
Skocz do: nawigacja, szukaj

§ 1. Organizatorzy

 1. Organizatorami konkursu są administratorzy forum Granica.
 2. Wydawnictwo Papierowy Księżyc jest sponsorem nagród i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację i przebieg konkursu.
 3. Uczestnikiem jest każda osoba zgłaszająca swój utwór do udziału w konkursie.

§ 2. Warunki konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest zarówno dla użytkowników forów, jak i również dla graczy innych PBF, lub osób w ogóle nie związanych z tym środowiskiem.
 2. Prace konkursowe można nadsyłać do godziny 23.59, 25 listopada 2018 r.
 3. Tekst musi być napisany w języku polskim i nie może być dłuższy niż 2500 słów.
 4. Prace należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres granicapbf@gmail.com.
 5. Uczestnik nie posiadający konta na forum Granica powinien podać w mailu swoje imię i nazwisko. Użytkownicy forum mogą podpisać się używanym tam nickiem.
 6. Nadesłane utwory w chwili zgłoszenia nie mogą być publikowane w żadnej formie (również w internecie) ani nagradzane w innych konkursach. Każdy Uczestnik gwarantuje, że nadesłane utwory są wynikiem jego własnej twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich oraz bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw.
 7. Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym twórcą przesłanego utworu i posiada wszelkie prawa autorskie do niego.
 8. W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z Utworu, pełną odpowiedzialność ponosi osoba przesyłająca utwór.
 9. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na: 
  1. Upublicznienie zwycięskich utworów na stronie https://granica-pbf.pl oraz wszelkich jej subdomenach (w szczególności https://grymuar.granica-pbf.pl), również tych, które nie zostały nagrodzone.
  2. Dokonywanie zmian w tekście po zakończeniu konkursu.
 10. Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje w całości warunki regulaminu. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://grymuar.granica-pbf.pl/Regulamin_Konkursu_-_Alarański_Kartograf_-_edycja_II. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu przez Organizatorów oraz upowszechnienie jego wyników z zachowaniem przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138).
 11. Biorąc udział w konkursie Uczestnik godzi się, w razie wygranej, na przekazanie swoich danych kontaktowych w celu przesłania nagród przez Wydawnictwo. Dane nie będą wykorzystywane w sprawach nie związanych z przeprowadzeniem konkursu, ani nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

§ 3. Ocena prac i nagrody

 1. Oceny nadesłanych prac dokonają Organizatorzy Konkursu.
 2. Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 2 grudnia 2018 roku na stronie https://granica-pbf.pl oraz drogą mailową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia tego terminu w wypadku otrzymania dużej ilości prac.
 4. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o zwycięstwie, a nagrody zostaną rozesłane przez administratorów konkursu.
 5. Nagrody rozsyłane są jedynie do miejsc znajdujących się w obrębie terytorium Polski.